DUYURULAR :
MESLEK EDÝNDÝRMEDE BÜYÜK ATAK

MESLEK EDÝNDÝRMEDE BÜYÜK ATAK


2010 Yýlý Ekim Ayýnda Sayýn Valimiz Doç. Dr. Ulvi SARAN’ ýn istihdam ve gelir desteðine yönelik çalýþmalarýnda bulunulmasý isteði ve Sayýn Valimizin “ SYDV’ nin en yoksul bölgelerde birer halý kursu açmasý gerekir, böylelikle hem bir gelenek yaþatýlmalý ve hem de gelir desteði saðlanmalý “ talimatýyla çalýþmalara baþlanýlmýþtýr.

 

Açýlmasý düþünülen halý kurslarýnýn maliyetleri kendi kaynaklarýmýzla saðlanýlmasý düþünülmüþ, bu çerçevede tüm Malatya’ da atýl durumdaki halý tezgâhlarý büyük bir emek sonucunda toplanabilmiþtir. Halý kurslarý için yer sorunu olduðundan açýlmasý düþünülen bölgelerdeki okullarla gerekli görüþme ve yazýþmalar yapýlarak okullarda yer tahsisi yapýlmýþtýr. Halý kurslarýnýn okullarda kurulmasý, maliyetlerin sýfýrlanmasýný saðlamýþtýr. Halý tezgâhlarýnýn ve Halý Kursu  yerlerinin sýfýr maliyetle saðlanmasýyla 8 adet halý kursu, yoksulluk dosyalarýnýn en fazla olduðu bölgelerde kurulmuþtur. Bu süreç devam ederken ayný zamanda Halk Eðitim Müdürlüðü ile gerekli görüþme ve yazýþmalar yapýlarak her halý kursuna bir usta öðretici atanmasý saðlanmýþtýr.

 

Bu süreçlerden sonra halý kurslarýmýza iliþkin baþvuru duyurularý yapýlmýþ, baþvurular ikametgâh durumuna göre sýnýflandýrýlarak ilgili kursa yönlendirmeler yapýlmýþtýr. Bu aþamada mahalle muhtarlarýmýzýn da aktif katýlýmý saðlanmýþ olup iþ ve iþlemlerin hýzlandýrýlmasýnda destek saðlanmýþtýr. Bu çerçevede 8 adet halý kursu kurulmuþ þuan itibariyle 120 kursiyerimiz kurslarýmýzda hem meslek öðrenmekte ve ayrýcada gelir desteði elde etmektedirler

Bunlar yapýldýktan sonra kurslarýmýz Kasým ayý baþý itibariyle faaliyetlere baþlamýþ olup çalýþmalarýna hýzlý bir þekilde devam etmektedirler. Kursiyerlerimizin genelde “ Halý kursu hem sosyalleþmemizi saðlamakta ve ayrýca da gelir desteði saðlamaktadýr” diye söylemektedirler. Kurslarýmýz baþarýlý bir þekilde devam etmektedir.

Özellikle bu süreçlerin geliþmesinde aktif olarak Vakfýmýz Müdürü Hidayet BOZKURT’ un büyük emek saðlamasý da takdire þayandýr.


Bu sayfa 128 kez görüntülendi

     Top 10 Haberler

ZİYARETÇİ SAYACI
Ip Adresiniz : 18.208.186.19
Bugün Tekil : 11
Bugün Toplam : 31
Toplam Tekil : 198924
Şu An Bağlı :2