DUYURULAR :
Bütünleþik Sosyal Yardým Hizmetleri Projesi’nde Bir Adým Daha Atýldý

Bütünleþik Sosyal Yardým Hizmetleri Projesi’nde Bir Adým Daha Atýldý


Sosyal yardým uygulamalarýnda insaný merkeze alan bir anlayýþla hizmet veren Genel Müdürlüðümüzün sorumluluðunda yürütülen ve sosyal yardým alanýnda veri tabanlarýnýn entegrasyonu, sosyal yardým bilgilerinin bütüncül bir þekilde yönetilmesi ve kaynaklarýn daha etkin kullanýlmasýný hedefleyen "Bütünleþik Sosyal Yardým Hizmetleri Projesi"nde bir adým daha atýldý. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araþtýrma Kurumu (TÜBÝTAK) ile iþbirliði içerisinde yürütülen Proje"nin teknik detaylarýný içeren sözleþme, 11.05.2010 tarihinde, Genel Müdürümüz Sayýn Aziz Yýldýrým ve TÜBÝTAK Baþkaný Sayýn Prof. Dr. Nükhet Yetiþ tarafýndan Genel Müdürlüðümüz ana binasýnda imzalandý. 

Proje kapsamýnda daha önce projenin TÜBÝTAK ile yürütülmesi için 5 Aralýk 2008 tarihinde taraflarca ön protokol; 16.01.2009 tarihinde ise projenin TÜBÝTAK ile iþbirliði içerisinde Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Sayýn Prof. Dr. Nazým Ekren, Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Sayýn Hayati Yazýcý ve Devlet Bakaný Sayýn Prof. Dr. Mehmet Aydýn tarafýndan yapýlmasýna iliþkin niyet protokolü imzalanmýþtý. 

Genel Müdürlüðümüzün sorumluluðunda yürütülen ve Devlet Planlama Teþkilatý tarafýndan Bilgi Toplumu Stratejisi kapsamýnda Yüksek Planlama Kurulunca kabul edilerek Resmi Gazetede yayýmlanan 2006-2010 dönemi Eylem Planýnda yer alan Bütünleþik Sosyal Yardým Hizmetleri Projesi ile devlet tarafýndan verilen tüm sosyal yardýmlarýn tek çatý altýnda toplanmasý, sosyal yardýmlarla ilgili veri tabanlarýnýn entegre edilerek hane halký yaklaþýmýnýn geliþtirilmesi, çeþitli sosyal yardým baþvurularýnýn elektronik kanallardan yapýlabilmesi, özürlüler veri tabaný da dahil olmak üzere veri tabanlarý arasýnda bilgi paylaþýmý ve etkin denetimin saðlanmasý, sosyal yardým bilgilerinin bütüncül bir þekilde yönetilmesi ile sosyal yardým kararlarýnýn etkinleþmesi ve daha adil kaynak daðýtýmýnýn saðlanmasý, vatandaþlara sosyal yardýmlarla ilgili tüm bilgilerin tek noktadan ulaþtýrýlmasý, sosyal yardým konusunda etkin yönlendirmenin yapýlabilmesinin saðlanmasý ve oluþturulacak karar destek sistemi ile sosyal güvenlik politikalarýnýn desteklenmesi öngörülüyor.


Bu sayfa 128 kez görüntülendi

     Top 10 Haberler

ZİYARETÇİ SAYACI
Ip Adresiniz : 18.208.186.19
Bugün Tekil : 10
Bugün Toplam : 16
Toplam Tekil : 198923
Şu An Bağlı :1