DUYURULAR :
BÜTÜNLEÞÝK SOSYAL YARDIM HÝZMETLERÝ PROJESÝ

BÜTÜNLEÞÝK SOSYAL YARDIM HÝZMETLERÝ PROJESÝ


BÜTÜNLEÞÝK SOSYAL YARDIM HÝZMETLERÝ PROJESÝ

Sosyal yardým alanýnda "reform" niteliði taþýyan ve SYDGM tarafýndan hâlihazýrda yürütülen "Bütünleþik Sosyal Yardým Hizmetleri Projesi" ile sosyal yardým alanýnýn temel problemi olarak gösterilen saðlýklý iþleyen ortak veri tabaný eksikliði giderilerek kurumsal bir sosyal yardým sisteminin alt yapýsýnýn oluþturulmasý hedeflenmektedir.

Devlet Planlama Teþkilatý tarafýndan Bilgi Toplumu Stratejisi kapsamýnda Yüksek Planlama Kurulunca kabul edilerek Resmi Gazetede yayýmlanan 2006-2010 dönemi Eylem Planýnda da "Bütünleþik Sosyal Yardým Hizmetleri" adýyla bir eylem öngörülmüþtür.

Söz konusu eylemde sorumlu kuruluþ olarak SYDGM belirlenmiþ ve adý geçen eylemin hayata geçirilmesi görevi SYDGM"ye verilmiþtir.

Bütünleþik Sosyal Yardým Hizmetleri Projesinin hayata geçmesi ile birlikte;

  • Sosyal yardým veren kurumlar arasýnda etkin eþgüdüm saðlanarak iþlevsel anlamda tek çatý (ortak kullanýlacak veri tabaný oluþturulmasý ile hizmetlerin eþgüdüm içinde yürütülmesi) saðlanacak,
  • Ülkemizin "Yoksulluk (Sosyal Yardým) Haritasý" çýkarýlacaktýr,
  • Sosyal yardým yararlanýcýlarýna ait saðlýklý bir veri tabanýna kavuþulacak,
  • Sosyal yardýmlardan mükerrer yararlanmanýn önüne geçilecek,
  • Sosyal yardým hizmetlerinin sunumunda hane yaklaþýmýna geçilerek, ulaþýlamayan yoksul kesimlere ulaþýlacak, ihtiyaç sahibi aileler yakýndan izlenecek ve ihtiyaçlarý zamanýnda karþýlanacak,
  • Oluþturulacak tek baþvuru formu ile hizmetlerde standardizasyon saðlanacak,
  • Sosyal yardým hizmetlerinin sunumunda bilgi teknolojileri kullanýlarak zaman ve kaynak tasarrufu saðlanacak, yardýma ulaþma süreci kýsaltýlacaktýr.

Bu kapsamda TÜBÝTAK ile SYDGM arasýnda projenin birlikte yürütülmesi için 5 Aralýk 2008 tarihinde ön protokol imzalanmýþtýr. TÜBÝTAK tarafýndan projenin bilgi iþlem altyapýsýnýn hazýrlanmasý çalýþmalarýna ve süreçlerin tanýmlanmasý iþlemlerine baþlanmýþtýr. SYDGM ve TÜBÝTAK tarafýndan hazýrlanan ön fizibilite raporuna göre proje bütçesi yaklaþýk olarak 15.835.000 TL"dir. Söz konusu kaynaðýn 3 yýl içerisinde kullanýlmasý planlanmakta olup 2009 yýlý yatýrým programý için 5.835.000 TL kaynak DPT tarafýndan ayrýlmýþtýr.

 

 

SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ BELÝRLENMESÝNE YÖNELÝK PUANLAMA FORMÜLÜNÜN GELÝÞTÝRÝLMESÝ PROJESÝ

Projenin amacý, oluþturulacak bir puanlama formülü ile sosyal yardým ve proje desteklerinden yararlanacak vatandaþlarýn objektif kriterlere göre belirlenmesi ve böylelikle haksýz yararlanmalarýn önüne geçilmesidir.

Proje ile her bir sosyal yardým türünden yararlanma kriterleri (muhtaçlýk kriteri) oluþturularak hak sahiplerinin söz konusu kriterler çerçevesinde belirlenmesi hedeflenmektedir.

Söz konusu proje TÜBÝTAK ile iþbirliði içinde yürütülmektedir.. Gelinen aþamada SYDGM tarafýndan proje formatý hazýrlanarak yapýlmasý gereken çalýþmalar ayrýntýlý olarak tanýmlanmýþ olup; TÜBÝTAK tarafýndan da geniþ bir akademisyen kadrosuyla çalýþmalara baþlanmýþtýr. Projenin 12 aylýk sürede tamamlanmasý; deðiþkenlerin tespit edilmesi, modellerin ortaya konulmasý ve saha çalýþmalarý ile söz konusu modellerin sýnanarak 18 ay sonunda formülün kullanýlabilir hale getirilmesi düþünülmektedir.

Puanlama formülünün elde edilerek Bütünleþik Sosyal Yardým Hizmetleri Projesine entegre edilmesi ile birlikte;

  • Sosyal yardým yararlanýcýlarý daha objektif kriterlere göre tespit edilecek,
  • Haksýz yararlanmalarýn önüne geçilecek,
  • Kamu kaynaklarýnýn etkin kullanýlmasýna olanak saðlanacaktýr.

 

 

ALO SOSYAL YARDIM HATTI PROJESÝ

Sosyal yardým yararlanýcýlarýnýn sosyoekonomik ve kiþisel özelliklerine bakýldýðýnda bunlarýn genellikle eðitim, kültür ve maddi yönden toplumun en dezavantajlý kesiminde yer aldýðý görülmektedir. Bu çaresizlik durumu kiþinin devlet ve sosyal kurumlarýn sunduðu hizmetler konusunda farkýndalýk düzeyinin düþük olmasýna ve kamu hizmetlerine nasýl eriþileceði yolunda eksik/yanlýþ bilgi sahibi olmasýna neden olmaktadýr. Böylelikle yoksul vatandaþlarýmýz hak ettikleri halde sosyal yardýma ulaþamamaktadýr.

Yoksullukla etkin bir mücadele için fakir ve muhtaç vatandaþlarýmýzýn güçlendirilmesi ve bilgiye ve yardýma eriþim fýrsatlarýnýn arttýrýlmasý gerekmektedir. Bu kapsamda Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Genel Müdürlüðü tarafýndan "Alo Sosyal Yardým Projesi" oluþturulmuþtur.

Alo Sosyal Yardým Projesi ile SYDGM"nin yürütmüþ olduðu yardým ve proje uygulamalarý konusunda vatandaþlardan gelen soru, þikayet ve önerilerin deðerlendirilmesi ve etkin bir danýþmanlýk-yönlendirme yapýlarak sorununun çözülmesi için vatandaþlarýn doðru bilgi donatýlmasý saðlanacaktýr.

Projenin 2009"un ilk aylarýnda hayata geçirilmesi planlanmaktadýr. Böylelikle sosyal yardým hizmetlerinin sunumunda halka yakýnlýk saðlanacak olup; hizmet kalitesi yükseltilecektir.


Bu sayfa 128 kez görüntülendi

     Top 10 Haberler

ZİYARETÇİ SAYACI
Ip Adresiniz : 18.208.186.19
Bugün Tekil : 11
Bugün Toplam : 32
Toplam Tekil : 198924
Şu An Bağlı :1