DUYURULAR :
SOYBÝS

Sosyal Yardým Bilgi Sistemi (SOYBÝS) eTR Ödülü


Sosyal Yardým Bilgi Sistemi (SOYBÝS) eTR Ödülü"nün Sahibi

soybis 150px.150pxSosyal yardým baþvurusu yapan vatandaþlarýmýzýn muhtaçlýklarýný ve kiþisel verilerini merkezi veri tabanlarýndan temin/tespit etmek ve mükerrer yardýmlarýn önlenmesine yönelik olarak kurumlar arasý (online) veri paylaþýmýný saðlamak amacýyla Genel Müdürlüðümüz tarafýndan uygulanmaya baþlanan ve kýsa sürede büyük bir baþarýya imza atan e-devlet uygulamasý Sosyal Yardým Bilgi Sistemi (SOYBÝS), "eTR Ödülü"nün sahibi oldu.

 

etr odul.250pxTürk Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði (TÜSÝAD) ile Türkiye Biliþim Vakfý (TBV) tarafýndan 2003 yýlýndan beri düzenlenen ve bu yýl yedincisi yapýlan "7. eTürkiye (eTR) Ödülleri", 13.01.2010 tarihinde Cumhurbaþkaný Abdullah Gül"ün himayesinde Çankaya Köþkü"nde gerçekleþtirilen bir törenle sahiplerini bulurken, "Kamudan Kamuya eHizmetler Kategorisi"nde SOYBÝS ödüle layýk görüldü. Ödülü Genel Müdürlüðümüz adýna Genel Müdürümüz Aziz Yýldýrým, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül"ün elinden aldý.

Turkcell"in ana sponsorluðunda gerçekleþtirilen Ödül Töreni"nde bir konuþma yapan Cumhurbaþkaný Gül, bu toplantýda ülkemizde heyecan verici güzel geliþmeler olduðunun ortaya konulduðuna dikkat çekerek, toplantýyý düzenleyenlere teþekkür etti.

Bilgi teknolojisi ve özellikle internetin sunduðu imkânlarýn hayatýmýza girmesiyle hayatýmýzda önemli deðiþikler olduðunu dikkat çeken Cumhurbaþkaný Gül, "Bilgi kendi baþýna artýk büyük bir güç haline geldi. Klasik üretim faktörleri anlayýþý deðiþti" dedi. Cumhurbaþkaný Gül, geliþmiþ ülkelerde Gayri Safi Yurt Ýçi Hâsýla"nýn önemli bir miktarýnýn bilgi teknolojilerinden kaynaklandýðýný belirterek, geliþmiþlik seviyesinin en iyi göstergelerinden birisinin bu teknolojilerin ne kadar kullanýldýðý ve geçerli hale getirildiði olduðunu ifade etti.

Ülkemizde de bu alanda çok büyük ilerlemeler yaþandýðýný ve uygulamalarýn hayata geçirildiðini kaydeden Cumhurbaþkaný Gül, devletin halka hizmet eden büyük bir mekanizma olduðunu, halka hizmeti çok daha verimli, hýzlý, þeffaf ve hesap verebilir bir þekilde yapmak için teknolojinin sunduðu imkânlardan faydalanmak gerektiðini, bu konuda özellikle kamu kurumlarýnýn aldýðý mesafenin inanýlmaz boyuta ulaþtýðýný aktardý.

"7. eTürkiye (eTR) Ödülleri"nde ödül daðýtýlan kategoriler, baþvuran kurumlar, finalistler ve ödül kazanan kurumlar ise þunlar:

"Kamudan Vatandaþa e-Hizmetler", "Kamudan Ýþ Dünyasýna e-Hizmetler", "Kamudan Kamuya e-Hizmetler" baþlýklarý altýndaki üç kategori için toplam 16 proje baþvurdu ve uzman deðerlendiricilerin incelemesinin ardýndan, projelerden 9"u finale kalmaya hak kazandý.

"Kamudan Vatandaþa e-Hizmetler Kategorisi"nde, Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý Sigortacýlýk Genel Müdürlüðü, "OTOKONTROL 5664" projesiyle; Çevre ve Orman Bakanlýðý, "Ulusal Hava Kalitesi Ýzleme Aðý" projesiyle; Söke Belediyesi, "Akýllý Kent Otomasyon Sistemi (AKOS)" projesiyle ve Þiþli Belediyesi "e- Þiþli" projesiyle; "Kamu"dan Ýþ dünyasýna e- Hizmetler Kategorisi"nde Akdeniz Üniversitesi Döner Sermaye Ýþletme Müdürlüðü, "Kamu Mal/Hizmet Alýmlarýnda Veri Tabaný ve Ýnternet Uygulamasý Ýle Oluþan Saydamlýk" projesiyle, Maliye Bakanlýðý Muhasebat Genel Müdürlüðü Gümrük Müsteþarlýðý, "GÜMKART- Gümrük Tahsilat Sistemi" projesiyle; "Kamudan Kamuya e- Hizmetler Kategorisi"nde ise Baþbakanlýk Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Genel Müdürlüðü, "Sosyal Yardým Bilgi Sistemi" projesiyle, Maliye Bakanlýðý Muhasebat Genel Müdürlüðü, "Kamu Personeli Maaþ Otomasyon Sistemi" projesiyle ve Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý "Maliye SGB.net Sistemi" projesiyle aday oldu.

Yapýlan elektronik oylamanýn ardýndan, Genel Müdürlüðümüz "Sosyal Yardým Bilgi Sistemi" projesiyle, Maliye Bakanlýðý Muhasebat Genel Müdürlüðü ve Gümrük Müsteþarlýðý, "GÜMKART- Gümrük Tahsilat Sistemi" projesiyle ve Söke Belediyesi, "Akýllý Kent Otomasyon Sistemi (AKOS)" projesiyle ödüllere layýk görüldüler.

20100113etr21.250px    etr2.250px

etr3.250px    etr5.250px

 


Bu sayfa 128 kez görüntülendi

     Top 10 Haberler

ZİYARETÇİ SAYACI
Ip Adresiniz : 18.208.186.19
Bugün Tekil : 10
Bugün Toplam : 21
Toplam Tekil : 198923
Şu An Bağlı :1