DUYURULAR :
ALO 144 Sosyal Yardým Hattý

Alo Sosyal Yardým Hattý (144) hizmete açýldý...


"Ýnsan odaklý hizmet anlayýþýmýzýn sembolü"

Yoksul vatandaþlarýmýza en yakýn noktada ve insan odaklý bir anlayýþla hizmet sunabilmek için bilgi ve iletiþim teknolojilerini yoðun olarak kullanan Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Genel Müdürlüðü "Alo Sosyal Yardým Hattý (144)"ný vatandaþýmýzýn hizmetine sunmuþtur.

Alo Sosyal Yardým Hattý (144), Yoksullukla etkin bir mücadele için fakir ve muhtaç vatandaþlarýmýzýn güçlendirilmesi, bilgiye ve yardýma eriþim fýrsatlarýnýn arttýrýlmasý amacýyla hayata geçirilmiþ bir projedir.

Sabit hatlardan 144 tuþlandýðýnda  ücretsiz olarak aranabilen Alo Sosyal Yardým Hattý ile sosyal yardýma ihtiyacý olan vatandaþlarýmýza profesyonel iletiþim desteði saðlanmaktadýr.

Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Genel Müdürlüðü bu kapsamda 10 kiþiden oluþan bir Çaðrý Merkezi kurmuþtur.

Alo Sosyal Yardým Hattý ile vatandaþlarýmýz sadece 144"ü tuþlayarak ücretsiz bir þekilde SYDGM"ye ulaþmakta ve karþýlarýnda çaðrý destek personelimizi bulmaktadýrlar. Çaðrý destek personelimiz vatandaþýmýzýn talebini dinledikten sonra gerekli bilgilendirmelerde bulunmaktadýr. Þayet iletilen talep mahalli Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfýný ilgilendiriyorsa, çaðrý destek personelimiz vatandaþýmýzý doðrudan ilgili SYD Vakfýna aktarmaktadýr.

Alo Sosyal Yardým Hattý ile vatandaþlarýmýzýn:

  • Sosyal yardýmlar ve proje destekleri konusunda ilk aðýzdan profesyonel bir þekilde bilgilendirilmesi,
  • Taleplerinin durumu hakkýnda bilgi almasý saðlanmaktadýr.

Alo Sosyal Yardým Hattýnýn hizmete girmesiyle birlikte, SYDGM"nin yürütmüþ olduðu yardým ve proje uygulamalarý konusunda vatandaþlardan gelen soru, þikayet ve öneriler deðerlendirilerek týkanan noktalar tespit edilmekte ve sorunlara müdahale edilmektedir.


Bu sayfa 128 kez görüntülendi

     Top 10 Haberler

ZİYARETÇİ SAYACI
Ip Adresiniz : 18.208.186.19
Bugün Tekil : 10
Bugün Toplam : 14
Toplam Tekil : 198923
Şu An Bağlı :1