DUYURULAR :
Sayýn Valimiz

MALATYA VALÝSÝ MUSTAFA TOPRAK

Mustafa Toprak, 1964 yýlýnda Erzincan"da doðdu. Ýlk, orta ve lise öðrenimini Erzincan"da tamamladý. 1986 yýlýnda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ýktisat Bölümü"nden mezun oldu.

Ayný yýl Ýçiþleri Bakanlýðý"nýn açmýþ olduðu Kaymakam Adaylýðý sýnavýný kazandý. 1987 yýlýnda Ýçel Ýli Kaymakam Adayý olarak göreve baþladý. 1988-1989 yýllarý arasýnda 1 yýl süre ile Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan Ýngilizce dil öðrenimi ve mesleki çalýþmalarda bulunmak üzere Ýngiltere"ye gönderildi. Ýngiltere"nin Margate þehrinde "Fitzroy College of English"de dil eðitimi aldý ve Ýngiliz yönetim sistemi ve kurumlarýnda inceleme ziyaretlerinde bulundu. Ýngiltere dönüþünde 6 ay süreyle Kütahya Ýli Emet Ýlçesi Kaymakam Vekilliði görevini yürüttü. Kaymakamlýk Kursunu üstün baþarýlý olarak tamamladý.

1990-1992 yýllarý arasýnda Kayseri Ýli Ýncesu Kaymakamlýðý, 1992-1994 yýllarý arasý Aðrý Ýli Taþlýçay Kaymakamlýðý, 1994-1997 yýllarý arasýnda da Bitlis Ýli Ahlat Kaymakamlýðý görevlerinde bulundu. 1997-2001 yýllarý arasýnda Rize Vali Yardýmcýlýðý yaptý.

Görev süresi içerisinde çeþitli kurs ve seminerlere katýldý.

2001 yýlýnda Ýçiþleri Bakanlýðý Mülkiye Teftiþ Kurulu"na Mülkiye Müfettiþi olarak atandý ve 6 ay sonra Mülkiye Baþmüfettiþi oldu.

2003 yýlýnda Turizm Bakaný Sayýn Güldal AKÞÝT"in danýþmaný olarak Turizm Bakanlýðý"nda görev yaptý. Daha sonra 2 yýla yakýn bir süreyle Sosyal Hizmetler, Aile, Kadýn ve Özürlülerden Sorumlu Devlet Bakaný Sayýn Güldal Akþit"in, "Devlet Bakaný Baþdanýþmaný" olarak görev yapan TOPRAK, buradaki görev süresi içerisinde Sayýn Bakanýn talimatlarý çerçevesinde; Özürlüler Kanunu, Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü, Aile ve Sosyal Araþtýrmalar Genel Müdürlüðü ile Sosyal Hizmet ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüðü"nün Yeniden Yapýlandýrýlmasý konularýnda Bakanlýkta yürütülen kanun tasarýlarý hazýrlýk çalýþmalarýný yönetti.

Ýçiþleri Bakanlýðý Mülkiye Baþmüfettiþliði yanýnda, 2005 yýlý Þubat ayý ile 2007 yýlý Mart aylarý arasýnda iki yýlý aþkýn süreyle Ýçiþleri Bakanlýðý Genel Sekreteri olarak görev yaptý ve görev süresi içerisinde Ýçiþleri Bakanlýðý ile bir çok ülke Ýçiþleri Bakanlýklarý arasýnda imzalanan ve yürütülen güvenlik ve iþbirliði anlaþma çalýþmalarýnda bulundu.

Ýçiþleri Bakanlýðý Genel Sekreteri olarak görev yapmakta iken 05 Mart 2007 Tarih ve 2007/11773 Sayýlý Kararname ile Çorum Valiliðine atandý. 23 Mart 2007 tarihinde baþladýðý Çorum Valiliði görevini yürütmekte iken 11 Mayýs 2010 tarih ve 2010/407 sayýlý Kararname ile Diyarbakýr Valiliðine atandý.

Diyarbakýr Valiliði görevini 01 Haziran 2010"dan 24 Mayýs 2013 tarihine kadar yürüten Vali Toprak, 09 Mayýs 2013 tarih ve 28642 Sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan 2013/4699 Sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý ile Ýzmir Valiliði görevine atandý.

31.05.2013 – 10.06.2016 tarihleri arasýnda Ýzmir Valisi olarak görev yapan Vali Mustafa TOPRAK 01.06.2016 tarih ve 29729 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan 30.05.2016 tarih ve 2016/8864 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý ile Malatya Valiliði görevine atanmýþ olup, 16.06.2016 tarihinde bu görevine baþlamýþtýr.

Vali Mustafa TOPRAK, Ýngilizce bilmektedir. Hazine Avukatý Selime TOPRAK ile evli ve iki kýzý bulunmaktadýr.


Bu sayfa 128 kez görüntülendi

     Top 10 Haberler

ZİYARETÇİ SAYACI
Ip Adresiniz : 18.208.186.19
Bugün Tekil : 10
Bugün Toplam : 25
Toplam Tekil : 198923
Şu An Bağlı :1