DUYURULAR :
Ýþbð. Yön. Sos. Hiz. Prj.

        Ýþbirliðine Yönelik Sosyal Hizmet Proje Destekleri 

       Sosyal hizmet projelerinin amacý, sokakta çalýþan/yaþayan çocuklara, engellilere, yaþlýlara, korunmasýz kadýn ve erkeklere, iþsiz gençler ve yoksullara saðlanan düþük maliyetli sosyal hizmetlerin yaygýnlaþtýrýlmasý için toplum merkezleri veya sosyal amaçlý merkezlerin kurulmasý veya mevcut merkezlerdeki programlarýn çeþitlendirilmesidir.

       Bu kapsamdaki projelerde öncülüðün sivil toplum kuruluþlarý ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) tarafýndan yapýlmasý beklenmektedir. SHÇEK" in, bugüne kadar ulaþýlamayan guruplara ulaþmak, yeni yöntem veya hizmetlerin pilot uygulamasýný yapmak amacýyla hazýrladýðý projeler dikkate alýnmaktadýr. 


Bu sayfa 128 kez görüntülendi

     Top 10 Haberler

ZİYARETÇİ SAYACI
Ip Adresiniz : 18.208.186.19
Bugün Tekil : 10
Bugün Toplam : 13
Toplam Tekil : 198923
Şu An Bağlı :1