DUYURULAR :
Ýstihdam Eðt. Prj. Des.

         Ýstihdama Yönelik Beceri Kazandýrma Eðitimi Proje Destekleri

       Ýstihdam eðitimi projelerinin amacý, yoksul kadýnlara, iþsiz gençlere, düzenlenecek kýsa süreli kurslarla çeþitli teknik ve sosyal beceriler kazandýrýlmasý ve bu kiþilerin daha nitelikli iþ bulmalarýnýn saðlanmasýdýr. Eðitimlerde benzer konularda çalýþma yapan kamu ve sivil toplum kuruluþlarý (Vakýflar, dernekler, sanayi, ticaret ve esnaf odalarý, kooperatifler, birlikler vb.) ile iþbirliði yapýlarak istihdam güvencesi saðlanmaya çalýþýlmaktadýr.

        Ahþap, taþ, toprak, metal iþleme, dokumacýlýk, terzilik, elektronik eþya tamiri, forklift operatörlüðü, gemi kaynakçýlýðý, sekreterlik-ön muhasebe, tesisatçýlýk, yaþlý bakýcýlýðý vb. konulardaki projelere destek verilmektedir. 


Bu sayfa 128 kez görüntülendi

     Top 10 Haberler

ZİYARETÇİ SAYACI
Ip Adresiniz : 18.208.186.19
Bugün Tekil : 12
Bugün Toplam : 41
Toplam Tekil : 198925
Şu An Bağlı :2