DUYURULAR :
KASDEP

KIRSAL ALANDA SOSYAL DESTEK PROJESÝ (KASDEP)

Amacý

Kýrsal Alanda Sosyal Destek Projesi ile üyeleri ekonomik yoksunluk içinde olduklarý Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakýflarý aracýlýðýyla belirlenen Tarýmsal Kalkýnma Kooperatiflerine (en az 50-en fazla 100 üyeden oluþan) hayvancýlýk alanýnda destek verilmektedir.

Kýrsal Alanda Sosyal Destek Projesi, kýrsal alanda ekonomik ve sosyal yoksunluk içinde bulunan kiþi ve ailelere en uygun organizasyonla, gelir seviyesini yükseltme, istihdamý artýrma, üretilen tarýmsal ürünleri mahallinde deðerlendirme ve pazarlama alanlarýnda gerekli maddi ve teknik desteði zamanýnda ulaþtýrarak, onlarýn üretime katýlmalarý ve üretimde sürekliliklerinin saðlanmasý amaçlanmýþtýr.

Kýrsal Alanda Sosyal Destek Projesi, Tarým ve Köy Ýþleri Bakanlýðý, Ziraat Bankasý Genel Müdürlüðü ve Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Genel Müdürlüðünün baðlý olduðu Devlet Bakanlýðý arasýnda 16.08.2003 tarihinde imzalanan Protokolle 2003 yýlý Ekim ayýnda baþlatýlmýþtýr.

Hedef Kitlesi

Projenin uygulanmasý ile tarýmsal üretim yapabilmek için yeterli kaynaða sahip olmayan, bir kooperatif bünyesinde birleþip süt sýðýrcýlýðý ve koyunculuk yaparak gelir elde etmek isteyen kýrsal alanda yaþayan 3294 sayýlý yasa kapsamýndaki vatandaþlar hedeflenmiþtir.

Baþvuru Koþullarý

Proje ile koyunculuk ve süt sýðýrcýlýðý konularýnda kaynak saðlanmaktadýr. Kooperatifler; süt sýðýrcýlýðý konusunda 100 ortak için 2"þer baþ süt ineði, zorunlu hallerde en az 50 ortak için 2"þer baþ inek, koyunculuk konusunda 50 ortak için 25"er baþ koyun þeklinde desteklenmektedir. Ayrýca küçük gruplar mevcut kooperatiflere katýlmalarý halinde proje desteðinden yararlanabilmektedir.

Projeden yararlanmak isteyenler Ýl ve Ýlçe Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakýflarý ile Tarým Ýl Müdürlüklerindeki Destekleme Þube Müdürlüðüne baþvurduklarý takdirde kendilerine yardýmcý olunacaktýr.

Baþvurularý kabul edilenler, proje bedelini faizsiz olarak birinci ve ikinci yýlý ödemesiz olmak üzere toplam beþ yýl içinde 3 eþit taksitte ödemek zorundadýrlar.

Uygulama

Projeden yararlanacak vatandaþlar, ilgili Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý tarafýndan belirlenmekte, kooperatif þeklinde koordine edilmeleri ise Ýl Tarým Müdürlüðü tarafýndan gerçekleþtirilmektedir.  


Bu sayfa 128 kez görüntülendi

     Top 10 Haberler

ZİYARETÇİ SAYACI
Ip Adresiniz : 18.205.60.226
Bugün Tekil : 5
Bugün Toplam : 18
Toplam Tekil : 199374
Şu An Bağlı :1