DUYURULAR :
Daðýtým ve Teslim

       Daðýtým ve Teslim

      Yardýmlarýn daðýtýmý, vakýf mütevelli heyetinin alacaðý karar doðrultusunda ayni veya nakdi olarak yapýlýr.

      Daðýtým, kargaþaya ve izdihama meydan vermeden, kiþi onurunu rencide etmeyecek þekilde, zamanýnda yapýlýr.

     Yardýmlarýn, baþvuru sahiplerine teslimi esastýr. ÞNT yardýmlarý ile vakýf mütevelli heyetince yardýmýn kime teslim edileceði belirlenmemiþ ise yardýmlar, belgelendirmek kaydý ile eþe, anne veya babaya 18 yaþýndan büyük çocuklarýna, yasal vekiline de teslim edilebilir.

     Vakfa gelme imkaný bulunmayan yaþlý, hasta, özürlü vb. kimsesizlere yapýlacak yardýmlarýn teslimi, bir vakýf görevlisi ve hak sahibinin belirleyeceði bir kiþi veya mahalle muhtarý huzurunda ikametgahýnda düzenlenecek tutanakla yapýlabilir.

     Ayni ve Nakdi Yardýmlarýn teslimi, Vakýflar Genel Müdürlüðünün yürürlükteki mevzuatlarý çerçevesinde yapýlýr.

       Araç-gereç-cihaz vb yardýmlarýnýn vakýf kayýtlarýnda izlenmesi, kullanýlmadýðýnýn tespiti halinde ihtiyaç sahibi diðer kiþilerin kullanýmýna verilmesinin temini bakýmýndan teslimleri "SYDV Araç-Gereç-Cihaz Teslim Belgesi" ile yapýlýr.


Bu sayfa 128 kez görüntülendi

     Top 10 Haberler

ZİYARETÇİ SAYACI
Ip Adresiniz : 18.208.186.19
Bugün Tekil : 10
Bugün Toplam : 27
Toplam Tekil : 198923
Şu An Bağlı :1