DUYURULAR :
SYDV Baþvuru Ýnceleme

       SYDV Baþvuru Ýnceleme

       SYDV Ýnceleme:

       Ýnceleme, vakýflara yardým talebi için baþvuranýn, ekonomik ve sosyal durumunun aile ve çevresel tüm boyutlarýyla tespiti için ikamet adresine yapýlan ziyaretlerdir.

      Ýnceleme, baþvuru sahibinin ikametinde, vakfýn sosyal yardým ve inceleme görevlileri tarafýndan yýlda bir kez bizzat yapýlýr.

      Ýncelemenin süresi 1 yýldýr. Ýnceleme, vakfa baþvuru tarihi baz alýnarak her yýl yenilenir.

    Ýnceleme, baþvuru sahibinin ikametine düzenlenecek ziyaret ile gerçekleþir. Ýncelemelerde kiþi onurunun incitilmemesine gerekli hassasiyet gösterilir.

      Gerekli görülen hallerde yapýlan inceleme sadece düzenlenecek inceleme raporu ve eki hane ziyaret formu bilgileri ile sýnýrlý kalmayýp, elde edilen bilgilere ek olarak mahalle muhtarý, okul müdürü,öðretmen,cami görevlisi gibi kiþilerden de yazýlý görüþ alýnabilir.

       SYDV Sosyal Yardým ve Ýnceleme Görevlisi:

      Sosyal yardým ve Ýnceleme görevlisi, inceleme yapmak ve rapor düzenlemek üzere vakýflarda varsa sosyal hizmet uzmaný, sosyolog, psikolog, halkla iliþkiler uzmaný, diðer yükseköðrenim mezunlarý vb. yoksa bu görevi bugüne kadar yerine getiren bilgi, birikimi olan vakýf çalýþaný/çalýþanlarý içerisinden görevlendirilecek kiþilerdir.

      Ýnceleme, vakýf mütevelli heyeti tarafýndan görevlendirilen, sosyal yardým ve inceleme görevlileri dýþýnda, kolluk kuvvetlerine (jandarma/polis gibi) yaptýrýlamaz. Özel durumlarda kolluk kuvvetlerinin, sosyal yardým ve inceleme görevlilerine refakat etmeleri saðlanýr.

      Sosyal Yardým ve Ýnceleme Görevlileri, inceleme esnasýnda baþvuru sahibinden veya çevreden vakfa baþvurusu olmayan muhtaç aile veya kiþilerin varlýðýndan haberdar olmasý durumunda, bu aile ve kiþilerin vakfa baþvurusu olup, olmadýðýna bakýlmaksýzýn yerinde incelemelerini yaparak, vakýfta kayýt altýna alýnmalarýnýn saðlanmasý ile yükümlüdürler.

       SYDV Ýnceleme Raporu :

      Ýnceleme raporu, sosyal yardým ve inceleme görevlisi tarafýndan vakfa yardým talebi için baþvuran kiþinin ikametgahýna yapýlan ziyaret ve bu ziyaret sonunda edinilen bilgi ve izlenimlerini içeren ve görevlinin kanaatini bildirdiði rapordur.

      Sosyal Yardým ve Ýnceleme görevlisi, "Hane Ziyaret Bilgi Formunda " yer alan bilgiler ve yaptýðý tespitler çerçevesinde oluþan görüþ ve kanaatini, vakýf mütevelli heyetine sunmak üzere inceleme raporunu düzenler. Raporda, yardým baþvurusuna iliþkin kanaatini ve baþvuranýn baþvuruda belirlediði yardým türünün dýþýnda ihtiyaç sahibi ise faydalandýrýlmasý öngörülen yardým türünü de belirtir.

     Ýnceleme Raporu ve Hane Ziyaret Bilgi Formu, sosyal yardým ve inceleme görevlisi tarafýndan imzalanýr.

      SYDV Hane Ziyaret Bilgi Formu :

    Hane Ziyaret Bilgi Formu, SYDV inceleme raporunun eki olup, yerinde yapýlan incelemede, sosyal yardým ve inceleme görevlisi tarafýndan yapýlan gözlemler ve formda yer alan sorulara alýnan cevaplar çerçevesinde doldurulan formdur.

    Bu form, inceleme esnasýnda görüþülen kiþi/kiþiler ile, sosyal yardým ve inceleme görevlisi tarafýndan imzalanýr. Vakýf mütevelli heyetinin toplantý gündemine alýnmak üzere vakfa teslim eder.

     SYDV Ýnceleme Raporunun Süresi:

     Ýnceleme raporunun geçerlilik süresi, baþvuru tarihi baz alýnarak 1 yýldýr. Ancak, adres, medeni durum deðiþikliði veya vakýf mütevelli heyetince gerekli görülmesi halinde bu süre dolmadan, yeniden inceleme yapýlýr ve inceleme raporu ve eki SYDV Hane Ziyaret Bilgi Formu düzenlenir.


Bu sayfa 128 kez görüntülendi

     Top 10 Haberler

ZİYARETÇİ SAYACI
Ip Adresiniz : 18.208.186.19
Bugün Tekil : 11
Bugün Toplam : 33
Toplam Tekil : 198924
Şu An Bağlı :1