DUYURULAR :
Deðerlendirme

Deðerlendirme

Sosyal Güvenlik Sorgulamasý:

Vakýflarca, baþvuruda bulunanlardan sosyal güvenlik kurumlarýna tabi olup, olmadýklarýna dair belge istenmez. (Baþvuru sahibinden vakýfça elektronik ortamda yapýlan sorgulamaya herhangi bir itirazýn olmamasý halinde)

Baþvuru sahibi, HER BAÞVURUSUNDA, (eþlerin her ikisinin de/ saðlýk yardýmlarýna iliþkin baþvurularda ise eþinin yaný sýra bakmakla yükümlü olan kiþilerin de) vakýf personeli tarafýndan, internet üzerinden 3 sosyal güvenlik kurumunun aþaðýdaki web adreslerinden SORGULANIR.

Bað-Kur sorgulamasý : bag-kur.gov.tr
SSK sorgulamasý : ssk.gov.tr
Emekli Sandýðý sorgulamasý : emekli.gov.tr.

Sorgulamaya iliþkin bilgisayar çýktýlarý, sorgulamayý yapan vakýf görevlisi tarafýndan paraflanýr. Baþvuru Kayýt Formunun 8. bölümü / Baþvuru Dilekçesinin 5. bölümü iþaretlenir. Çýktýlar dosyaya konulur.

2022 Sorgulamasý: Sosyal güvenlik sorgulamasý bölümünde yer alan 2022 sorgulamasý, bu yasadan faydalananlar 3294 Sayýlý Kanun kapsamýnda olduðundan sadece bilgi ve gelirlerinin belirlenmesi bakýmýndan yapýlýr.

Yeþil Kart Sorgulamasý:

Gerek saðlýk yardýmlarýna yönelik yapýlan baþvurularýn deðerlendirilmesi, gerekse diðer yardým baþvurularýnda bilgi edinilmesi bakýmýndan, her baþvuruda yeþil kart sorgulamasý yapýlýr.

Yeþil kart sorgulamasýnýn yapýlabilmesi için, Saðlýk Destek Yardýmlarý Programý Uygulama Usul ve Esaslarýnýn Tablo-4"de yeraldýðý gibi Emekli Sandýðýnýn "Kamu Kurum ve Kuruluþlarý Reçete Kontrol Uygulamasýna" yönelik kurulumun yapýlmýþ olmasý gerekmektedir.

Bu çerçevede; yeþil kart sorgulamasý http://www.emekli.gov.tr/html/hastane/Kurum.html adresinden "Kurum Uygulamasý" bölümünden daha önce vakýflara bildirilmiþ olan Kurum Sicili ve Þifresi girilerek ulaþýlacak alandan "Þahýs Giriþ/Düzeltme" menüsü seçilir. Baþvuru sahibinin TC kimlik no"su girilir. Yeþil kartlý olmasý halinde ekranýn sol alt köþesinde "KÝÞÝ YEÞÝL KART SAHÝBÝDÝR" ifadesi belirir. Bu ifadenin belirmemesi halinde kiþinin yeþil kartlý olmadýðý anlaþýlýr.

Yapýlan görsel sorgulama sonucunda, Baþvuru Kayýt Formunun 9. bölümü / Baþvuru Dilekçesinin 6. bölümü iþaretlenir.

Bakmakla Yükümlü Olanlarýn Sorgulamasý;

Bakmakla yükümlü olanlarýn sorgulamasý, SADECE "SAÐLIK YARDIMLARI" baþvurularý için yapýlýr.

Bakmakla yükümlülerin tespiti, vukuatlý nüfus kayýt örneðinden yapýlýr. Vakýfça, nüfus idaresinden, baþvuru sahibinin vukuatlý nüfus kayýt örneði istenir. (Eþ-anne-baba-reþit çocuklar) 31.01.2005/1 sayýlý Saðlýk Destek Yardýmlarý Programý Uygulama Esaslarýna göre sorgulamalarý yapýlýr ve yardým baþvurularýnda söz konusu esaslar uygulanýr.

Bakmakla yükümlü olanlarýn sorgulamalarýnýn yapýlmasý durumunda, baþvuru kayýt formunun 10. bölümü/ baþvuru dilekçesinin 7. bölümü iþaretlenir.

572 Sayýlý Kanun Hükmünde Kararname uyarýnca, özürlünün kendisi veya bakmakla yükümlü olan kiþinin sosyal güvenlik kurumuna tabi olduðunun tespiti halinde, sosyal güvenlik kurumundan ihtiyacý olan araç-gereç bedelini karþýlamadýðýna dair/karþýladýðý kýsmý gösterir belge getirmesi istenir.


Bu sayfa 128 kez görüntülendi

     Top 10 Haberler

ZİYARETÇİ SAYACI
Ip Adresiniz : 18.208.186.19
Bugün Tekil : 10
Bugün Toplam : 17
Toplam Tekil : 198923
Şu An Bağlı :1