DUYURULAR :
Gerekli Belgeler

1- Aile Yardýmlarý Ýçin Ýstenen Belgeler


Barýnma Yardýmlarý

 • SYDV Baþvuru Kayýt Formu /Baþvuru Dilekçesi
 • Nüfus Cüzdanýnýn önlü-arkalý fotokopisi (kendisinin ve evli ise eþinin)
 • Barýnma Ýhtiyaç raporu (Vakýfça Ýl Saðlýk Md./Saðlýk Gr.Bþk."yazýlacak)
 • Varsa Hasar Tespit Raporu

Gýda Yardýmlarý

 • SYDV Baþvuru Kayýt Formu / Baþvuru Dilekçesi
 • Nüfus Cüzdanýnýn önlü-arkalý fotokopisi (kendisinin ve evli ise eþinin)


Sosyal Destek (Bir defaya mahsus nakit /periyodik nakit)

 • SYDV Baþvuru Kayýt Formu / Baþvuru Dilekçesi
 • Nüfus Cüzdanýnýn önlü-arkalý fotokopisi (kendisinin ve evli ise eþinin)

Yakacak Yardýmlarý

 • SYDV Baþvuru Kayýt Formu / Baþvuru Dilekçesi
 • Nüfus Cüzdanýnýn önlü-arkalý fotokopisi (kendisinin ve evli ise eþinin)

 

2- Eðitim Yardýmlarý Ýçin Ýstenen Belgeler

      Öðrenci Ýhtiyaç Yardýmlarý (Kýrtasiye, okul kýyafeti, ayakkabý, bot, kaban)

 • SYDV Baþvuru Kayýt Formu /Baþvuru Dilekçesi
 • Nüfus Cüzdanýnýn önlü-arkalý fotokopisi (kendisinin ve evli ise eþinin)
 • Öðrenci Belgesi


      Þartlý eðitim Yardýmý (ÞNT)

 • SYDV Þartlý Eðitim Yardýmý Baþvuru Formu

3- Özel Amaçlý Yardýmlar Ýçin Ýstenen Belgeler

      Afet Destekleri (Deprem-Yangýn-Sel-vb)

 • SYDV Baþvuru Kayýt Formu / Baþvuru Dilekçesi
 • Nüfus Cüzdanýnýn önlü-arkalý fotokopisi (kendisinin ve eþinin)
 • Hasar Tespit raporu/ Yangýn Raporu vb

4- Özürlü Yardýmlarý Ýçin Ýstenen Belgeler

               Özürlü Ýhtiyaç Yardýmý

(01.10.2008 tarihinde yürürlüðe giren "Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu" uyarýnca sadece Yeþil Kartlý kiþiler baþvurabilir.)

      Özürlü Araç (Tekerlekli sandalye, motorlu araç vb);

 • SYDV Baþvuru Kayýt Formu/ Baþvuru Dilekçesi
 • Nüfus Cüzdanýn önlü-arkalý fotokopisi (kendisinin ve eþinin)
 • Özürlü araç kullanýmý gerektiðine dair Saðlýk Kurulu Raporu

      -El-Ayak Protezi-Yürüme Cihazý-Ortopedik Bot vb;

 • SYDV Baþvuru Kayýt Formu/ Baþvuru Dilekçesi
 • Nüfus Cüzdanýn önlü-arkalý fotokopisi (kendisinin ve eþinin)
 • Protez kullanýmý gerektiðine dair Saðlýk Kurulu Raporu

      Ýþitme Cihazý

 • SYDV Baþvuru Kayýt Formu / Baþvuru Dilekçesi
 • Nüfus Cüzdanýn önlü-arkalý fotokopisi (kendisinin ve eþinin)
 • Ýþitme cihazý kullanýmý gerektiðine dair Saðlýk Kurulu Raporu
 • Odyo testi

      Konuþma Cihazý

 • SYDV Baþvuru Kayýt Formu / Baþvuru Dilekçesi
 • Nüfus Cüzdanýn önlü-arkalý fotokopisi (kendisinin ve eþinin)
 • Konuþma cihazý kullanýmý gerektiðine dair Saðlýk Kurulu Raporu

 

5- Saðlýk Yardýmlarý Ýçin Ýstenen Belgeler

      Þartlý Saðlýk Yardýmlarý (ÞNT)

 • SYDV Þartlý Saðlýk Yardýmý Baþvuru Formu

      Tedavi Destekleri

(01.10.2008 tarihinde yürürlüðe giren "Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu" uyarýnca sadece Yeþil Kartlý vatandaþlar 3816 sayýlý Kanun kapsamýnda karþýlanmayan saðlýk giderleri için baþvuruda bulunabilirler.)

 • SYDV Baþvuru Kayýt Formu / Baþvuru Dilekçesi
 • Nüfus Cüzdanýn önlü-arkalý fotokopisi (kendisinin ve eþinin)
 • Yardýmýn niteliðine göre, 31.01.2005/1 sayýlý Saðlýk Destek Yardýmlarý Programý Uygulama Esaslarýnda belirtilen diðer belgeler


Bu sayfa 128 kez görüntülendi

     Top 10 Haberler

ZİYARETÇİ SAYACI
Ip Adresiniz : 18.205.60.226
Bugün Tekil : 5
Bugün Toplam : 17
Toplam Tekil : 199374
Şu An Bağlı :1