DUYURULAR :
Baþvuru

          Malatya Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakýfýna           Baþvurularda Aranan Koþullar;

- Sosyal güvenlik kuruluþlarýna (SSK, Bað-Kur, Emekli Sandýðý / Sosyal Güvenlik Kurumuna) tabi  olmamak ve bu kuruluþlardan aylýk ve gelir almamak,

- Tabi olunan sosyal güvenlik kuruluþu tarafýndan, tedavi giderlerinin veya fonksiyon kazandýrýcý ortopedik, diðer yardýmcý araç-gereç bedellerinin tamamýný ya da bir kýsmýný karþýlamamak ve karþýlanmayan kýsmý için kiþinin ödeme gücü bulunmamak (*)

- Temel ihtiyaçlarýný karþýlayabilecek düzeyde düzenli ve sürekli bir gelire sahip olmamaktýr.

(*) Sosyal güvenlik kuruluþlarýna tabi olan veya bu kuruluþlardan aylýk ve gelir alan özürlülerin tedavi giderleri ile fonksiyon kazandýrýcý ortopedik ve diðer yardýmcý araç-gereç ihtiyaçlarýna yönelik baþvurularýn kapsamý

Baþvuru, kiþinin ikamet ettiði yerdeki Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfýna (Valilik/Kaymakamlýk) yapýlýr.

Sadece zorunlu hallerde (tedavi vb) ikametleri dýþýnda baþka il/ilçede geçici olarak bulunanlar, zorunluluk nedenini (sevk belgesi vb.) gösteren belgeyi ilgili Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfýna ibraz etmek kaydýyla;

Merkez ilçe nüfusu bulunmayan Büyükþehir niteliðindeki illerde (Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Konya, Adana, G.Antep, Kayseri, Bursa) bulunanlar, Ýl Merkez Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakýflarýna, bu iller dýþýndaki il merkezi ve baðlý ilçelerde bulunanlar, bulunduklarý yerin Ýl Merkez/Ýlçe Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakýflarýna baþvuruda bulunabilirler.

Baþvuru reþit olanlar tarafýndan bizzat, (evli ise eþlerden biri tarafýndan kendisinin ve eþinin nüfus cüzdanýný vakfa ibraz etmesi kaydýyla); bizzat baþvuruda bulunamayacak özrü ve mazereti olanlar (özürlü, yaþlý, yatalak vb.) adýna ise kan ve sýhri hýsýmý, vasi ve kayyumu, komþusu, öðretmen, mahalle muhtarý gibi kiþiler tarafýndan yapýlýr.


Bu sayfa 128 kez görüntülendi

     Top 10 Haberler

ZİYARETÇİ SAYACI
Ip Adresiniz : 18.208.186.19
Bugün Tekil : 10
Bugün Toplam : 15
Toplam Tekil : 198923
Şu An Bağlı :1