DUYURULAR :
Malatya SYDV

          Malatya Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakýfýnýn

  Yapýsý

         Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakýflarý, 3294 sayýlý kanunun amacýna uygun çalýþmalar yapmak ve ihtiyaç sahibi vatandaþlara nakdi ve ayni yardýmda bulunmak üzere her il ve ilçede kurulmuþtur.

        Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Genel Müdürlüðünün taþradaki faaliyetleri Türkiye çapýnda 973 il ve ilçede her ilde vali ve her ilçede kaymakam baþkanlýðýnda oluþturulmuþ Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakýflarý aracýlýðýyla yürütülmektedir. Böylece bu Vakýflar, devlet ile yoksul vatandaþlar arasýnda sosyal yardýmlarýn doðrudan ve en kýsa sürede vatandaþa ulaþtýrýlmasý açýsýndan bir köprü görevi görmektedirler.

        Vakýflarýn karar organlarý, "Vakýf Mütevelli Heyeti"dir. Ýl ve ilçelerdeki tüm yardým programlarý, bu mütevelli heyetlerin kararlarý ile yürürlüðe girmektedir.

       Valilerimizin baþkanlýðýndaki Ýl Vakýflarýnýn Mütevelli Heyetleri; Belediye Baþkaný, Defterdar, Ýl Milli Eðitim Müdürü, Ýl Saðlýk Müdürü, Ýl Tarým Müdürü, Ýl Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Müdürü, Ýl Müftüsü, bir köy muhtarý, bir mahalle muhtarý, 3294 sayýlý Kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan iki sivil toplum kuruluþu temsilcisi ve iki hayýrsever vatandaþtan oluþmaktadýr.

       Kaymakamlarýmýzýn baþkanlýðýndaki Ýlçe Vakýflarýnýn Mütevelli Heyetleri ise; Belediye Baþkaný, Mal Müdürü, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü, Saðlýk Bakanlýðýnýn ilçe üst görevlisi, varsa Ýlçe Tarým Müdürü, Ýlçe Müftüsü, bir köy muhtarý, bir mahalle muhtarý, 3294 sayýlý Kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan bir sivil toplum kuruluþu ve iki hayýrsever vatandaþtan oluþmaktadýr.

       Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakýflarý ile Genel Müdürlük arasýnda hiyerarþi olmayýp, Vakýflar Özel Hukuk Tüzel Kiþiliði þeklinde örgütlenmiþlerdir.

       Vakýflarýn denetimi ise, hesap yönünden Vakýflar Genel Müdürlüðü"nce; idari yönden ise Ýçiþleri Bakanlýðý"nca yapýlmaktadýr. Ayrýca, 5263 sayýlý Kanunla Vakýflarýn harcamalarýný, iþ ve iþlemlerini araþtýrmak ve incelemek, izlemek ve denetlemek görev ve yetkisi Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Genel Müdürlüðü"ne de verilmiþtir. Bunun için SYDGM, Vakýflarýn yürüttükleri yardým programlarý ile proje uygulamalarýnýn yerindelik yönünden denetimini Sosyal Yardým Uzman ve Uzman Yardýmcýlarý aracýlýðýyla yapmak üzere gerekli çalýþmalara baþlamýþtýr.


Bu sayfa 128 kez görüntülendi

     Top 10 Haberler

ZİYARETÇİ SAYACI
Ip Adresiniz : 18.208.186.19
Bugün Tekil : 12
Bugün Toplam : 37
Toplam Tekil : 198925
Şu An Bağlı :2