DUYURULAR :
Misyon

  MÝSYON

  Adil bir gelir daðýlýmýnýn saðlanmasýna katkýda bulunmak, yoksullukla mücadele kapsamýnda kaynaklarýn etkin bir biçimde kullanýlmasýný saðla­mak, temel ihtiyaçlarýný karþýlamaktan yoksun nüfusun en yoksul dilimin­de yer alan vatandaþlarýmýzý sosyal yardýmlarla desteklemek; üretim ve istihdama yönelik projeleri sürekli kýlarak vatandaþlarýn toplumsal hayata entegre olmalarýný saðlamak, kamu kuruluþlarý, sivil toplum kuruluþlarý, vatandaþlar ve diðer paydaþlar ile eþgüdüm içerisinde çalýþarak sosyal yardýmlarýn etkin bir biçimde daðýtýlmasýný saðlamak ve bu doðrultuda sosyal yardým politikalarý geliþtirmek.


Bu sayfa 128 kez görüntülendi

     Top 10 Haberler

ZİYARETÇİ SAYACI
Ip Adresiniz : 18.208.186.19
Bugün Tekil : 12
Bugün Toplam : 43
Toplam Tekil : 198925
Şu An Bağlı :2